วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแก่นช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ประเภทโทรทัศน์ (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook Asus (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประตูหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นข้างวัดป่าบ้านวังน้ำขาว บ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนยางรถยกกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑๐๒๕๗ นภ. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อพันธุ์ต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นสุขเกษม - ห้วยคร้อ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหลังกรมพัฒนาที่ดิน -ดอนย่านาง บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 809975 นภ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง