วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. บ้านวังน้ำขาว เป็นนมพร้อมดื่มยูเอชที ชนิดกล่องรสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน นักเรียน ๓๐ คน (ระหว่างวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๑๔ พ.ย.๒๕๖๕) จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท โทรทัศน์ LED ๗๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทพัดลมโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษ A๔ Double A (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษ A๔ Double A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภูพานทอง กรีนมาร์เกต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านสุขเกษม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๔๕ คน (จากวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านภูพานทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๘๖ คน (จากวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง