หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2564    คู่มือระเบียบและขั้นตอนการลา 105
  10 มี.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 116
  9 มี.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 104
  1 มี.ค. 2564    ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล 116
  1 มี.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 117
  1 มี.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 110
  1 มี.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 103
  20 พ.ย. 2563    คำสั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 112
  20 พ.ย. 2563    คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 106
  29 ต.ค. 2563    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 108

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 288305 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน