แบบประเมินความพึงพอใจ
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565     รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนรอบ 6 เดือน     สรุปผลรายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565      
 
 
 

 

 “วันมหาจักรีบรมราชวงศ์” วันที่ 6 เมษายน 2566 ...

ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการ “หนองบัวลำภูต้นแบบจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติด” ...

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วนอุทยานบัวบาน...

โครงการอบรม OD...


“วันมหาจักรีบรมราชวงศ์” วันที่ 6 เมษายน 2566 ...

ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการ “หนองบัวลำภูต้นแบบจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติด” ...

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วนอุทยานบัวบาน...

โครงการอบรม OD...

เข้าร่วมพิธีสักการะศาลปู่หลุบ ”สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566”...

กิจกรรมวันเด็ก 2566 อบต.หนองบัว...

นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ตำบลหนองบัว...

กิจกรรมประชาคมและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามมาตรการจัดการปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร “ หนองบัวลำภูต้นแบบจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติด”...

 

 
 
24 ก.พ. 2566 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
9 ม.ค. 2566 ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีพิ...
23 ธ.ค. 2565 ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื...
2 ธ.ค. 2565 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
19 ก.ย. 2565 ประมูลราคาให้เก็บขนสิ่งปฏิกูลภายในเขต อบต.หนองบัว
2 ก.ย. 2565 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด...
10 ก.พ. 2565 มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 ผลการสำรวจข้อมูลที่พักในเขตตำบลหนองบัว
10 ก.พ. 2565 แผนที่จำลองแหล่งท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 โปรแกรมนำเที่ยว
2 ก.ย. 2565 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด...
8 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายห้วยบง - บ้าน...
8 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านเสาเล้า ...
4 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขเกษม ห...
4 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวังหมื่น...
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 241364 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน