แบบประเมินความพึงพอใจ
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 
  ประมูลราคาให้เก็บขนสิ่งปฏิกูลภายในเขต อบต.หนองบัว     ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีกระปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีกระปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
 
 
 

 

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565...

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ...

“ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ...

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา...


วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565...

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ...

“ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ...

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา...

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ...

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “ ลด ละ เลิก ” ในการสูบบุหรี่ หัวข้อ บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม ...

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น...

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรค ในหัวข้อสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า...

 

 
 
19 ก.ย. 2565 ประมูลราคาให้เก็บขนสิ่งปฏิกูลภายในเขต อบต.หนองบัว
2 ก.ย. 2565 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด...
27 พ.ค. 2565 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
27 พ.ค. 2565 โมเดล : สร้างภุมิคุ้มกันด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 3 มิติ ปกป้องพฤติกรรมเสี่...
2 พ.ค. 2565 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.หนอ...
20 เม.ย. 2565 รายงานงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565
10 ก.พ. 2565 มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 ผลการสำรวจข้อมูลที่พักในเขตตำบลหนองบัว
10 ก.พ. 2565 แผนที่จำลองแหล่งท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 โปรแกรมนำเที่ยว
2 ก.ย. 2565 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด...
8 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายห้วยบง - บ้าน...
8 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านเสาเล้า ...
4 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขเกษม ห...
4 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวังหมื่น...
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 175117 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน