แบบประเมินความพึงพอใจ
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 
  คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ปี 2567     แนวปฏิบัติและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม     แนวปฏิบัติทางจริยธรรม      
 
 
 

 

 กิจกรรมทำบุญตักบาตร “วันจันทร์แรกของเดือน” ประจำปี พ.ศ.2567 เดือนมิถุนายน 2567...

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ...

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...

กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี พ.ศ.2567...


กิจกรรมทำบุญตักบาตร “วันจันทร์แรกของเดือน” ประจำปี พ.ศ.2567 เดือนมิถุนายน 2567...

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ...

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...

กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี พ.ศ.2567...

“โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”...

Big Cleaning Day สู่หมู่บ้านต้นแบบในการพึ่งตนเอง ประจำปี 2567...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2567...

MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ...

 

 
 
13 มิ.ย. 2567 ประกาศฯกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566
14 ก.พ. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.(พนักงานส่...
14 ก.พ. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.(ผู้ทรงคุณ...
16 ม.ค. 2567 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2560
6 ต.ค. 2566 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ต.ค. 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.พ. 2567 มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
12 ก.พ. 2567 มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว
12 ก.พ. 2567 ผลการสำรวจข้อมูลที่พักในเขตตำบลหนองบัว
12 ก.พ. 2567 แผนที่จำลองแหล่งท่องเที่ยว
12 ก.พ. 2567 โปรแกรมนำเที่ยว
26 ก.ย. 2566 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านโคกแก่นช้าง หมู่ที่ 3
26 ก.ย. 2566 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสว่างเส้นทางไปวัดป่าบ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8
26 ก.ย. 2566 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะเส้นสุขเกษม - ห้วยคร้อ บ้านสุขเกษม หมู่ที่...
26 ก.ย. 2566 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสว่างเส้นทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาวใหม่พ...
29 มิ.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านภูพานทอง - ห้วยทราย บ้านภูพานทอง หมู่ที่ 2
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312933 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน