แบบประเมินความพึงพอใจ
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 
  ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์     คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์      
 
 
 

 

 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ) และวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธันวาคม 2566...

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลปู่หลุบ...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการสร้ามเสริม พฤติกรรมการลดขยะต้นทางด้วยการคัดแยกขยะ “ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านวสุขเกษม หมู่ที่ 4...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการสร้ามเสริม พฤติกรรมการลดขยะต้นทางด้วยการคัดแยกขยะ “ขยะแลกไข่ไก่” ...


เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ) และวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธันวาคม 2566...

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลปู่หลุบ...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการสร้ามเสริม พฤติกรรมการลดขยะต้นทางด้วยการคัดแยกขยะ “ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านวสุขเกษม หมู่ที่ 4...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการสร้ามเสริม พฤติกรรมการลดขยะต้นทางด้วยการคัดแยกขยะ “ขยะแลกไข่ไก่” ...

“ วันบิดาแห่งฝนหลวง ” วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 256...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ออกพื้นที่ดำเนินโครงการ “ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 1 ...

วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการลดขยะต้นทางด้วยการคัดแยกขยะ (ขยะแลกไข่) ประจำปี 2567 ...

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ...

 

 
 
6 ต.ค. 2566 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ต.ค. 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
5 ต.ค. 2566 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
20 ก.ค. 2566 รายงานผลการประเมินสาธารณะ
4 ก.ค. 2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...
24 ก.พ. 2566 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
10 ก.พ. 2565 มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 ผลการสำรวจข้อมูลที่พักในเขตตำบลหนองบัว
10 ก.พ. 2565 แผนที่จำลองแหล่งท่องเที่ยว
10 ก.พ. 2565 โปรแกรมนำเที่ยว
2 ก.ย. 2565 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด...
8 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายห้วยบง - บ้าน...
8 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านเสาเล้า ...
4 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขเกษม ห...
4 ม.ค. 2564 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวังหมื่น...
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 264673 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน