แบบประเมินความพึงพอใจ
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.หนองบัวลำภู      
 
 
 

 

 จัดโครงการสร้ามเสริม พฤติกรรมการลดขยะต้นทางด้วยการคัดแยกขยะ “ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ออกประชาสัมพันธ์ การลดขยะในชุมชนโดยได้จัดทำโครงการขยะแลกไข่ไก่ (ให้ชาวบ้านนำขยะรีไซเคิลมาแลกเป็นไข่ไก่) ...

ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม...


จัดโครงการสร้ามเสริม พฤติกรรมการลดขยะต้นทางด้วยการคัดแยกขยะ “ขยะแลกไข่ไก่” ณ บ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ออกประชาสัมพันธ์ การลดขยะในชุมชนโดยได้จัดทำโครงการขยะแลกไข่ไก่ (ให้ชาวบ้านนำขยะรีไซเคิลมาแลกเป็นไข่ไก่) ...

ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม...

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลปู่หลุบเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 28 ปี ...

จิตอาสาพัฒนา Kick off ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ...

เปิดรับสมัครสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว...

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2564...

 

 
 
21 ธ.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสร...
22 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
9 ก.ย. 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.หนองบัวลำภู
3 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการลดขยะต้นทางด้วยการคัดแยกขยะ ...
31 ส.ค. 2564 รณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อบต.หนองบัว
27 ส.ค. 2564 รายชื่อสถานที่กักกันหรือสถานที่พักคอยในเขตรับผิดชอบ อบต.หนองบัว
9 มิ.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง...
9 มิ.ย. 2563 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประ...
31 ต.ค. 2562 เอกสารประกอบการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประม...
30 ก.ย. 2562 มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
30 ก.ย. 2562 มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว
5 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับองค์...
5 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ...
1 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุ...
9 เม.ย. 2563 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้...
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 101395 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน