แบบประเมินความพึงพอใจ
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี      
 
 
 

 

 "ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำเดือนพฤษภาคม 2564...

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดย ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการพนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อเป็นการแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ...

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ...

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ...


"ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำเดือนพฤษภาคม 2564...

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดย ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการพนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อเป็นการแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ...

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ...

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ...

ดำเนินการฝึกซ้อมเพื่อระงับเหตุและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการรณรงค์และส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย...

“ขยะแลกไข่ไก่” บ้านโคกแก่นช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ...

ว ออกพื้นที่บ้านสุขเกษม หมู่ที่4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยได้จัดโครงการ “ขยะแลกไข่ไก่” ...

 

 
 
9 เม.ย. 2564 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 1 ราย
22 มี.ค. 2564 แบบฟอร์มติดต่อราชการงานกองสาธารณสุข
22 มี.ค. 2564 ขั้นตอนการขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร อบต.หนองบ...
22 มี.ค. 2564 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
22 มี.ค. 2564 คำขอร้องทั่วไป
22 มี.ค. 2564 ส่วนของเจ้าหน้าที่ ใบรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะ...
9 มิ.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง...
9 มิ.ย. 2563 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประ...
31 ต.ค. 2562 เอกสารประกอบการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประม...
30 ก.ย. 2562 มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
30 ก.ย. 2562 มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว
5 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ให้กับองค์...
5 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ...
1 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุ...
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 34564 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน