หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 สำนักปลัด

นางจิราพร  จันทศิลา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวสุภาวดี  คุ้มเจริญ นางสาวสุทธินี  พิมานคำ นางสาวชุติมา  ปัญจะศิลา
นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการศึกษา
นายเชษฐ์  คันธภูมิ จ.ส.อ.ภูพานพิมานฟ้า  มหาจันทร์ นายภคภณ   สุธรรมมา
นักพัฒนาชุมชน นักป้องกันและบรรเทาฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศรัทธาไทย  ศรีสังข์ - ว่าง - - ว่าง -
นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร
นางสาวชนาวรรณ  กัปโก นางน้ำฝน  นามวิเศษ นายอาคม  ผาเชาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวปวีณา  อำไพ นายสุปัญญา  คุณวงศ์ นายบัญญัติ  ชูศรีสินธุ์
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ พนักงานขับรถน้ำ
นายพนม  อินบุ นายพิสิษฐ์  มาศรี นายสมบัติ  สมบัติดี
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถน้ำ
นายต้นตระการ  อิ่มนาง นายสุริยา  สีเห็มทอง นายปองปรีดา  ผาบคีรี
คนงานประจำรถน้ำ นักการ ยาม
นางสาวกุสุมา  สุทธิโสภาพันธ์ นางสาวคณึงนิตย์  ด้ามภูเขียว นายธีระวัฒน์  ศรีสุธรรม
คนงาน คนงาน คนงาน
 
นางสาวจิรัฏฐ์  ปรัชญ์วรกิตติ์   นางสาวณัฐชากรณ์  โรจสูงเนิน
จ้างเหมาทั่วไป   จ้างเหมาทั่วไป
   
พนักงานครูและบุคลากรการศึกษา
นางธนวรรณ  เครือลี นางภานุมาศ  มูลละ นางวารุณีย์  ไทเรือง นางเพ็ญประภา  บูรพันธ์
ครู ครูชำนาญการ ครู ครู
นางสาววริษฐา  น้อยมี นางรุ่งลาวัลย์  คุณมี นางดวงพร  เครือลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นางนะภาพร  อ่อนฤกษ์ นางปณิตา  ไชยรัตน์ นางประลมลักษณ์  ตรีศาสตร์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 235205 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน