หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nbsao.go.th
 
 กองสาธารณสุขฯ

นางรุ่งนภา  สุ่ยหนู

นักวิชาการสาธารณสุขรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

   
  นางรุ่งนภา  สุ่ยหนู  
  นักวิชาการสาธารณสุข  
นางสาววิภาวรรณ  เครือลี - ว่าง - นายสุพจน์  ศรีแสน
ผู้ช่วย จพง.สาธารณสุขฯ พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถขยะ
นายทักษิณ  แน่นหนา นายคำผุล  จรรยา นายฉัตรชัย  ชารีแก้ว
คนงาน คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
นายครวญ  โคตรถา นายชำนาญ  เฉียงเหนือ    
คนงาน คนงาน  
 
นางสาวสุภัทตรา  หงทับ นางสาวอรินดา  พรหมศักดิ์  
จ้างเหมาทั่วไป จ้างเหมาทั่วไป  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 87097 คน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน